โครงการ วิเคราะห์และดำเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับหน่วยงานในประเทศไทยหลายหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อติดตั้งสถานีอ้างอิงพิกัดแบบรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร (Continuously Operating Reference Station : CORS) เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) กรมที่ดิน ดำเนินงานด้านการรังวัดและจัดทำรูปแบบแปลงที่ดิน (121 สถานี

Read more