โครงการ การจัดทำแผนที่เพื่อประเมินศักยภาพการตลาด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่มาและความสำคัญของปัญหา สภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเพิ่มทุกปี ทั้งประชากรในพื้นที่เดิม และที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลมีมากมายทำให้เกิดการขยายตัวจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่างๆ ภาคตะวันออกถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP) เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก

Read more