เป้าหมาย

  1. รองรับการบริการวิชาการและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
  2. เป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เป็นหน่วยติดตาม ศึกษา ตรวจสอบและประเมินผลกระทบจากการประกอบการได้