โครงสร้างองค์กร

การจัดรูปองค์การและการแบ่งกลุ่มงานงานภายใน

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินงานโดยแบ่งกลุ่มงานภายใน 2 หน่วย ดังนี้

  1. กลุ่มงานบริหารกิจการสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลกระทบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. มีหน้าที่วางแผนและพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำผู้ชำนาญการหรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ด้วยการกำหนดแผนหรือกลยุทธ์ทางวิชาการเพื่อการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
  2. มีหน้าที่ประสานและให้คำปรึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชนเป็นหลักทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย
  3. มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป