พันธกิจ

1.ให้บริการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษา การให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชนและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสาขาและระดับพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

3.ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการกลั่นกรองรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม