โครงการ “จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอากาศยานไร้คนขับ”

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Startup Thailand 2017 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากการจัดงาน เกิดกระแสความตื่นตัวในธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งประชาชนและนักธุรกิจในภูมิภาคทั่วประเทศ ยังเกิดผลเป็นรูปธรรมหลายด้าน เช่น เกิดเม็ดเงินลงทุนราคาสูงถึง 6 พันล้านบาทเกิด Startup ที่มีศักยภาพและเริ่มดำเนินธุรกิจจริงกว่า 700 ราย เกิดการสร้างงานใหม่กว่า 7,500 อัตรา

Read more

โครงการ วิเคราะห์และดำเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับหน่วยงานในประเทศไทยหลายหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อติดตั้งสถานีอ้างอิงพิกัดแบบรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร (Continuously Operating Reference Station : CORS) เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) กรมที่ดิน ดำเนินงานด้านการรังวัดและจัดทำรูปแบบแปลงที่ดิน (121 สถานี

Read more

โครงการ การจัดทำแผนที่เพื่อประเมินศักยภาพการตลาด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่มาและความสำคัญของปัญหา สภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเพิ่มทุกปี ทั้งประชากรในพื้นที่เดิม และที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลมีมากมายทำให้เกิดการขยายตัวจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่างๆ ภาคตะวันออกถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP) เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก

Read more