โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดอะโซล รีสอร์ท

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีขอบเขตเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ทางอารยธรรมและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม โดยลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ ตะวันออก

Read more

โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนเชอร์เรสซิเดนซ์

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในเมืองที่เป็นที่รู้จักและคือ เมืองพัทยา เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่ง ทางตะวันตกของเมืองพัทยาติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ลักษณะความเป็นเมืองของเมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากเป็นที่รู้จักของคนภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ

Read more

โครงการ การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบัน มนุษย์มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในทุก ๆ ประเทศของโลก จากข้อมูลขององค์การสหชาติ พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่อาศัยอยู่บนโลกถาวร จำนวน 7,300,000,000 คน (United Nations, 2015) และปี พ.ศ. 2561

Read more