ประมวลภาพงาน การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการวาวาวิลล่า

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณ1. คณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. คณะทำงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประจำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และรวบรวมจัดทำรายงาน กลั่นกรองและพิจารณารายงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณมากครับ

Read more

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตร จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้าน ตำบลมาบข่า เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า เริ่มก่อตั้งจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากตำบลใกล้เคียงที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลหนองตะพาน ตำบลทับมา ตำบลน้ำคอก

Read more

การศึกษาและสร้างต้นแบบนวัตกรรมระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งปริมาณขยะที่เกิดจากการกำจัดไม่หมดหรือเรียกว่า “ขยะสะสม” และขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรียกว่า “ขยะที่เกิดขึ้นใหม่” เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติของกรมควบคุมมลพิษระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557 พบว่า พ.ศ. 2547 ประเทศไทย มีปริมาณขยะจำนวน 14,300,000

Read more

โครงการ วิเคราะห์และดำเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับหน่วยงานในประเทศไทยหลายหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อติดตั้งสถานีอ้างอิงพิกัดแบบรับสัญญาณต่อเนื่องถาวร (Continuously Operating Reference Station : CORS) เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) กรมที่ดิน ดำเนินงานด้านการรังวัดและจัดทำรูปแบบแปลงที่ดิน (121 สถานี

Read more

โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดอะโซล รีสอร์ท

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีขอบเขตเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ทางอารยธรรมและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม โดยลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ ตะวันออก

Read more

โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนเชอร์เรสซิเดนซ์

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในเมืองที่เป็นที่รู้จักและคือ เมืองพัทยา เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่ง ทางตะวันตกของเมืองพัทยาติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ลักษณะความเป็นเมืองของเมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากเป็นที่รู้จักของคนภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ

Read more

โครงการ การจัดทำแผนที่เพื่อประเมินศักยภาพการตลาด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่มาและความสำคัญของปัญหา สภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเพิ่มทุกปี ทั้งประชากรในพื้นที่เดิม และที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลมีมากมายทำให้เกิดการขยายตัวจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่างๆ ภาคตะวันออกถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP) เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก

Read more

โครงการ การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบัน มนุษย์มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในทุก ๆ ประเทศของโลก จากข้อมูลขององค์การสหชาติ พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่อาศัยอยู่บนโลกถาวร จำนวน 7,300,000,000 คน (United Nations, 2015) และปี พ.ศ. 2561

Read more