สก๊ปกิจกรรม : โครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือการวางแผน และสอนเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมวางแผน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ ได้บรรยายในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติการวางแผน และการออกแบบของทีมนักเรียน” และเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมเกมการแข่งขันแก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน

Read more

การนำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย นำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ

Read more

การยื่นเอกสารประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนริศรา สระเศษ เจ้าหน้าที่วิจัย ได้ทำการยื่นเอกสารการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้โครงการ” ศึกษาและจัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๐๖๓

Read more

การลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่สำหรับในการก่อสร้างรีสอร์ท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ เจ้าหน้าที่วิจัย (วิศวกร) ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่ที่ใช้สำหรับในการก่อสร้างรีสอร์ท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตในพื้นที่พัทยา

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพการตลาดของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ เจ้าหน้าที่วิจัย (วิศวกร) ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อม การศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพการตลาดของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท

Read more

การนำเสนอผลการศึกษา ความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลมาบข่า

วันที่ 30 มกราคม 2562 การนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลมาบข่า คณะที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ศึกษาและเสนอแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างรวมถึงแบบแปลนการก่อสร้างที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ในนามคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกท่านและขอขอบคุณเทศบาลตำบลมาบข่าที่ไว้วางใจให้ดำเนินงานการศึกษาในครั้งนี้ครับ

Read more

ประชุมสรุปงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าประชุมสรุปงานกับทางคณะกรรมการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ทำการรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะต่อไป

Read more

กระบวนการศึกษาความหนาแน่นของการจราจรบริเวณโครงการพรเทพ ทาวน์โฮม 9/1

อีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาความหนาแน่นของการจราจรบริเวณโครงการในปัจจุบัน เพื่อบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มเกิดโครงการ แล้วคาดการณ์ผลกระทบเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นส.นวสขวัญ , นส.พรทิพย์ , นส.นริศรา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ม.บูรพา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณการจราจรเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโครงการ ช่วงเวลา 07.00

Read more

สกู๊ปกิจกรรม : การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2 โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สกู๊ปกิจกรรม : การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1 โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Read more