ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่ โครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะทำงานโครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ลงพื้นที่ตรวจระดับความดังเสียงภายในโรงงานบริษัท แมคคีย์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

Read more

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้ารับการประเมินจาก ทสจ.ชลบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ) นำทีมงานศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพรเทพทาวน์โฮม 9/1” จำนวน 124

Read more

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน “ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า ”

เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ทีมงานศูนย์ EIA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็นการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยมุ่งประเด็นความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ ข้อห่วงกังวล เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลในกระบวนการต่อไป

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด แห่งที่ 2”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายวิวรรธน์ ฐานบรรจง เจ้าหน้าที่วิจัย ลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาเพื่อออกแบบและกำหนดลักษณะการศึกษา ในการประเมินปริมาตรขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาวิจัย ดำเนินการภายใต้โจทย์ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแคมเปนส์ที่จะผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการณ์ภาคเอกชน แก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโยบายรัฐ

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ (วิศวกร) นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง

Read more

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า”

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง (เจ้าหน้าที่วิจัย) ลงพื้นที่ภายใต้ “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า” เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในเรื่องการกำหนดขอบแปลงของพื้นที่ศึกษา ความสูงต่ำของพื้นที่ศึกษา การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

Read more

สกู๊ปกิจกรรม : การประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ)

กิจกรรมการประกวดไอดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

Read more

สก๊ปกิจกรรม : โครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือการวางแผน และสอนเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมวางแผน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ ได้บรรยายในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติการวางแผน และการออกแบบของทีมนักเรียน” และเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมเกมการแข่งขันแก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน

Read more

การนำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย นำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ

Read more

การยื่นเอกสารประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนริศรา สระเศษ เจ้าหน้าที่วิจัย ได้ทำการยื่นเอกสารการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้โครงการ” ศึกษาและจัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๐๖๓

Read more