ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชน ในการร่วมบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ สู้ภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สู้ไปด้วยกัน

Read more

ประมวลภาพการร่วมสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนนักวิชาการในการร่วมศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมสำรวจ พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการทบทวบข้อมูลของกรมทรัพยากรชายฝั่งแล้วนำมาวิเคราะห์ผล ปี 2559 2560 2561 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเซาะชายฝั่ง คือ สิ่งปลูกสร้างที่ยื่นออกไปในทะเล แนวท่อระบายน้ำ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของระบบหาดโดยมนุษย์

Read more

โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย

ประมวลภาพการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการศึกษา ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับโอกาสให้ร่วมทำการศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็นมิติต่างได้แก่ การศึกษาและทบทวนฐานข้อมูลแนวเขตคลองยม-น่านปี 2547 และ 2560 การศึกษาและทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ปี 2547 การวิเคราะห์และจัดทำแนวเขตคลองยมน่าน ปี 2562 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

Read more

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ โครงการ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการ เพชรทะเลพัทยา”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการ เพชรทะเลพัทยา” ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.) เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.)

Read more