ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชน ในการร่วมบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ สู้ภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สู้ไปด้วยกัน

Read more

ประมวลภาพการร่วมสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนนักวิชาการในการร่วมศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมสำรวจ พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการทบทวบข้อมูลของกรมทรัพยากรชายฝั่งแล้วนำมาวิเคราะห์ผล ปี 2559 2560 2561 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเซาะชายฝั่ง คือ สิ่งปลูกสร้างที่ยื่นออกไปในทะเล แนวท่อระบายน้ำ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของระบบหาดโดยมนุษย์

Read more

โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย

ประมวลภาพการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการศึกษา ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับโอกาสให้ร่วมทำการศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็นมิติต่างได้แก่ การศึกษาและทบทวนฐานข้อมูลแนวเขตคลองยม-น่านปี 2547 และ 2560 การศึกษาและทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ปี 2547 การวิเคราะห์และจัดทำแนวเขตคลองยมน่าน ปี 2562 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

Read more

ประมวลภาพงาน การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการวาวาวิลล่า

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณ1. คณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. คณะทำงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประจำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และรวบรวมจัดทำรายงาน กลั่นกรองและพิจารณารายงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณมากครับ

Read more

น้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายเร็ว 7 เท่า วิกฤติ Climate Change

วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ Climate Change กำลังเป็นหายนภัยใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ชนิดที่บรรดานักวิทยาศาสตร์และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเตือนดังขึ้นเรื่อยๆ ว่ากำลังทำให้โลกใกล้ถึงจุดที่ไม่อาจจะกลับไปเยียวยาได้แล้ว ปี ค.ศ.2019 เป็นอีกปีที่ชาวโลกจำนวนไม่น้อย ได้ประสบหายนภัยธรรมชาติรุนแรง ตลอดจนรับฟังข่าว และได้เห็นภาพมหันตภัยทางธรรมชาติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดถี่ขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นพายุ-น้ำท่วม-อากาศหนาวเย็นมากขึ้น ร้อนแล้งขึ้น ไฟป่ารุนแรงขึ้น ธารน้ำแข็งขั้วโลก และบนยอดภูเขาสูงทั่วโลกกำลังละลายมากขึ้นอย่างน่าวิตก ทว่าขณะที่ ‘คนหัวเก่า’

Read more

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตร จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้าน ตำบลมาบข่า เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า เริ่มก่อตั้งจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากตำบลใกล้เคียงที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลหนองตะพาน ตำบลทับมา ตำบลน้ำคอก

Read more