โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย

ประมวลภาพการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนและสร้างการเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการศึกษา ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับโอกาสให้ร่วมทำการศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็นมิติต่างได้แก่ การศึกษาและทบทวนฐานข้อมูลแนวเขตคลองยม-น่านปี 2547 และ 2560 การศึกษาและทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ปี 2547 การวิเคราะห์และจัดทำแนวเขตคลองยมน่าน ปี 2562 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน แบบ 360 องศา เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ที้ให้โอกาสในการร่วมขับเคลื่อนในการศึกษาครั้งนี้ ครับ

ประมวลภาพการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนและสร้างเรียนรู้ภายใต้ส่วนร่วมของต่อประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจากกรมชลประทานให้ดำเนินการศึกษา ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับโอกาสให้ร่วมทำการศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็นมิติต่างได้แก่ การศึกษาและทบทวนฐานข้อมูลแนวเขตคลองยม-น่านปี 2547 และ 2560 การศึกษาและทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ปี 2547 การวิเคราะห์และจัดทำแนวเขตคลองยมน่าน ปี 2562 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน แบบ 360 องศา เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ที้ให้โอกาสในการร่วมขับเคลื่อนในการศึกษาครั้งนี้ ครับ

โพสต์โดย ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ม.บูรพา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *