ประมวลภาพการร่วมสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนนักวิชาการในการร่วมศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมสำรวจ พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำทะเล บริเวณหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการทบทวบข้อมูลของกรมทรัพยากรชายฝั่งแล้วนำมาวิเคราะห์ผล ปี 2559 2560 2561 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเซาะชายฝั่ง คือ สิ่งปลูกสร้างที่ยื่นออกไปในทะเล แนวท่อระบายน้ำ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของระบบหาดโดยมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบกับคำให้การของชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลประกอบว่า “ความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของเมืองเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *