โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตร จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้าน ตำบลมาบข่า เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า เริ่มก่อตั้งจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากตำบลใกล้เคียงที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลหนองตะพาน ตำบลทับมา ตำบลน้ำคอก มารวมกันเป็นหมู่บ้านและบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มกอข่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพืชสมุนไพรชื่อว่า “กอข่า” เป็นจำนวนมาก จึงถูกเรียกว่า “หมู่บ้านมาบข่า” เมื่อชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงถูกเปลี่ยนจากหมู่บ้านมาบข่าเป็น “ตำบลมาบข่า” ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่าเป็นประชาชนดั้งเดิมของจังหวัดระยอง ปัจจุบันประชากรในตำบลมาบข่า มีจำนวน 9,114 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 4,530 คน เพศหญิง จำนวน 4,584 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน 6,682 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ถึง 60 ปี มีจำนวน 6,204 คน แบ่งเป็นประชากรชาย จำนวน 3,081 คน ประชากรหญิง จำนวน 3,123 คน ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2,365 คน แบ่งเป็นประชากรชาย จำนวน 1,205 คน และประชากรหญิง จำนวน 3,123 คน ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 545 คน แบ่งเป็นประชากรชาย จำนวน 244 คน และประชากรหญิง จำนวน 301 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อพื้นที่อยู่อาศัยพบว่า มีความหนาแน่นเฉลี่ย 500 คน/ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตำบลมาบข่า, 2559) การอยู่ร่วมกันของประชากรหมู่มากจำเป็นต้องมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันรวมถึงสถานที่พักผ่อนของประชากรในพื้นที่ สวนสาธารณะถูกจัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่าง ๆ

มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างบ้านเรือนแหล่งที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ มีกิจกรรมร่วมกันและมีการพึงพาอาศัยกัน การรวมกลุ่มของมนุษย์เรียกว่า “ชุมนุมชน” เมื่อมีการรวมกลุ่มจะเกิดการจัดสรรสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำรงชีวิต ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิต สิ่งรอบตัวที่ชุมนุมชนเข้าไปจัดสรร เกิดจากการแสวงหา หรือทำการสร้างให้เกิดขึ้น ตกแต่ง ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข และใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในชุมชนเรียกว่า “สิ่งแวดล้อมชุมชน” การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะถือเป็น สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน สวนสาธารณะ ในที่นี้ หมายถึง พื้นที่ที่หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยราชการ หรือองค์กรเอกชน จัดหาพัฒนาและดูแลรักษาให้เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจสาธารณะ สำหรับประชาชนทั่วไปได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องเสียเงิน หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหา พัฒนาและดูแลรักษาและต้องให้มีความเพียงพอ

ในการนี้ เทศบาลตำบลมาบข่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยมีความประสงค์ให้ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ การประเมินสิ่งแวดล้อม การศึกษาทางเลือก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเริ่มโครงการ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ประชากรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตอย่างสูงที่สุด

สรุปผลการศึกษา

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลด้วยกันหลายส่วน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง รวมถึงโครงสร้างการประกอบ สวนสาธารณะ มาตรฐานของสวนสาธารณะ แบบทางเลือก เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในการรองรับการขยายตัวทางสังคมในพื้นที่ อย่างมีระบบและมีแบบแผน โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. สภาพทั้่วไปของพื้นที่ศึกษา
 3. นโยบายการพัฒนาและข้อมูลพื้นฐาน
 4. ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
 5. การวิเคราะห์ความเหมาะสม
 6. ข้อสเนอแนะและรูปแบบการบริหารจัดการภายในสวนสาธารณะ
 7. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ต้นทุน
 8. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์คืนทุน
 9. การวิเคราะห์เส้นทางเข้า – ออก พื้นที่สวนสาธารณะ
 10. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 11. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 12. มาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อห่วงกังวลของประชาชน
 13. หลักเกณฑ์ในการออกแบบสวนสาธารณะ
 14. แบบแปลนการก่อสร้างที่มีความเหมาะสมและรายการคำนวณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *