ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่ โครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะทำงานโครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ลงพื้นที่ตรวจระดับความดังเสียงภายในโรงงานบริษัท แมคคีย์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ “การศึกษาตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *