ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ โครงการ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการ เพชรทะเลพัทยา”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการ เพชรทะเลพัทยา” ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.) เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.) เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำเสนอข้อมูลโครงการ ต่อ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *