การลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า”

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง (เจ้าหน้าที่วิจัย) ลงพื้นที่ภายใต้ “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า” เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในเรื่องการกำหนดขอบแปลงของพื้นที่ศึกษา ความสูงต่ำของพื้นที่ศึกษา การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ การวัดความกว้างของถนนบริเวณพื้นที่ศึกษา และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่มีต่อโครงการฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการประกอบเล่มรายงานการศึกษา ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *