การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ (วิศวกร) นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง (เจ้าหน้าที่วิจัย) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด” ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการลงสำรวจเก็บข้อมูล อาทิ จำนวนของบ่อขยะ ขอบแปลงของบ่อขยะ ลักษณะของพื้นที่รอบบริเวณบ่อขยะ ลักษณะของขยะมูลฝอย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งต้นในการศึกษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *