ราชกิจจาฯ ประกาศให้ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลงนามโดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฎกระทรวงกำหนดให้ ต.บลบางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติควรแก่การอนุรักษ์

โดยกำหนดให้ ทั้ง 6 ตำบล ภายในแนวเขตตามแผนที่ของกฎกระทรวงเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ที่ห้ามไม่ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นโรงการทุกประเภท โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา อาคารทุกประเภทในที่ดินอาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร เว้นแต่ อาคารที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการปรับปรุงหรือก่อสร้างทดแทนอาคารหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เดิมทดแทนอาคารหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เดิม

รวมทั้งยังกำหนดว่าห้ามการจัดสรรที่เดินเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อประกอบพาณิชยกรรม การทำสนามกอล์ฟ การถมปรับพื้นที่ หรือปิดกั้นคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ การทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง การเว้นแต่กรณีการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว สำหรับพื้นที่ใดที่ยังไม่ดำเนินการ ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชาติ และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังกำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยังคงรักษาระบบนิเวศ คู คลอง

ทั้งนี้ ท้ายประกาศราชกิจจานุเบกษาระบุเหตุผลว่า เนื่องจากพื้นที่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์

ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : Sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *