การนำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย นำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ มีมติในที่ประชุม เห็นชอบผลงานการนำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) โดยก่อนหน้านี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final) แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ และ คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ ได้มีความเห็นให้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนและนำเสนอในงานงวดที่ 4 ทั้งนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ม.บูรพา ขอขอบคุณสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *