วิสัยทัศน์ในการวางผังเมืองในสิงคโปร์โดย Urban Redevelopment Authority

สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก มีพื้นที่ราว 718 ตาราง เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีเอกราชของตัวเอง การวางผังเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะต้องมีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อประชากรจำนวน 5.5 ล้านคน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 7,615 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นมาก ในความหนาแน่นในระดับนี้ ถ้าไม่มีการวางผังเมืองที่ดีจะทำให้เมืองนี้ตกอยู่ในความโกลาหลอย่างแน่นอน สำหรับการวางผังเมืองของสิงคโปร์มีหน่วยงานที่ดูแลคือ “Urban Redevelopment Authority” หรือเรียกแบบย่อว่า “URA” 

ผังเมืองในปัจจุบันเป็นลักษณะที่แยกพื้นที่เศรษฐกิจให้กระจายออกไปในหลายจุดของเกาะ จัดวางส่วนพักอาศัย พื้นที่ราชการ อาคารสถาบันให้ผสมผสานกันทั่วเกาะ การวางผังเมืองแบบผสมผสานนี้ช่วยให้เมืองมีความยืดหยุ่น การวางผังเมืองของสิงค์โปร์ แบ่งการใช้สอยพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะใช้กักเก็บน้ำจืด ทั้งผืนป่า เมือง ให้สามารถรองรับความต้องการของประชากรในเวลานี้ได้ แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจะต้องขยายพื้นที่เพิ่มหรือขึ้นในแนวดิ่ง แม้ว่าสิงคโปร์จะมีพื้นที่น้อย แต่ 20% ของประเทศเป็นพื้นที่ทางการทหาร ซึ่งหากมองจากสัดส่วนจะดูมากแต่มีความจำเป็นต่อการสร้างชาติของชาวสิงคโปร์ การเลือกใช้พื้นที่ของสิงคโปร์ในลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน เพราะเกาะสิงคโปร์ต้องการความมีเอกภาพ ความมั่นคง แต่ทรัพยากรธรรมชาติแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยก็ได้ มีทรัพยากรคนเท่านั้น การบริหารพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดจึงสำคัญ การเลือกที่จะให้ตัวเกาะสิงคโปร์เองสามารถกักเก็บน้ำใช้ พร้อมกับรีไซเคิลน้ำสะอาดให้เพียงพอจึงสำคัญมาก สำหรับความมั่นคงในเกาะนี้ พื้นที่ผิวดินของสิงคโปร์จึงถูกออกแบบเมืองให้ 33% สามารถอุ้มน้ำไว้เพื่อความมั่นคงของเกาะนี้ได้ 

แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่ถ้าผ่านการบริหารจัดการและถูกออกแบบมาอย่างดี มีการให้โอกาสนักออกแบบเมือง สถาปนิก ทำงานตามความรู้อย่างเต็มที่ จะทำให้เมืองไม่ว่าจะขนาดเท่าไรก็น่าอยู่ได้เสมอ การเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ต่อยอดมาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหลาย ๆ ประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : SCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *