ประชุมสรุปงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าประชุมสรุปงานกับทางคณะกรรมการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ทำการรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *