การนำเสนอผลการศึกษา ความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลมาบข่า

วันที่ 30 มกราคม 2562 การนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลมาบข่า คณะที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ศึกษาและเสนอแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างรวมถึงแบบแปลนการก่อสร้างที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ในนามคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกท่านและขอขอบคุณเทศบาลตำบลมาบข่าที่ไว้วางใจให้ดำเนินงานการศึกษาในครั้งนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *