โครงการ การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลมาบข่า

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน มนุษย์มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในทุก ๆ ประเทศของโลก จากข้อมูลขององค์การสหชาติ พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่อาศัยอยู่บนโลกถาวร จำนวน 7,300,000,000 คน (United Nations, 2015) และปี พ.ศ. 2561 มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 7,649,072,243 คน (American Library Association, 2018) จากการจัดอันดับการเพิ่มขึ้นของประชากรในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 20 โดยมีประชากร จำนวน 69,183,173 คน (United Nations, 2561) โดยประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ เมื่อมีการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้น ทำการความต้องการอาหารมีการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื้อสัตว์จึงมีความสำคัญต่อการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำคัญที่มนุษย์ใช้สร้างพลังงานให้กับร่างกาย เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ที่ 1 ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย มีผลต่อการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยร่างกายของคนเรามีโปรตีนประมาณร้อยละ 20 ของน้ำหนักตัว

เมื่อมีความต้องการเนื้อสัตว์ในการบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สถานที่ที่ใช้ในการผลิต  จึงมีความสำคัญ จากข้อมูลมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อสัตว์นับว่า เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญและเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชน การที่จะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปัจจัยหนึ่ง คือ ต้องผ่านกระบวนการการฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทารุณสัตว์อันจะส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคแก่ประชาชน การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้นั้น โรงฆ่าสัตว์ควรมีมาตรฐาน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ ในการให้บริการจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ของสัตว์แต่ละประเภทจะมีเทคนิค และวิธีการตลอดจนลักษณะ ของโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ที่แตกต่างกัน จึงไม่เหมาะสมที่จะนําสัตว์มาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ประเภทหรือชนิดเดียวกันได้ ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเหมาะสม โดยนำบริบทของพื้นที่มาเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา นำไปสู่แนวทางปฏิบัติอันก่อให้เกิดการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในการนี้ เทศบาลตำบลมาบข่า จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมการก่อนการก่อสร้าง โดยมีความประสงค์ให้มีการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ เทคนิคการบริหารจัดการและการประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกตำแหน่งการก่อสร้าง และเทคนิควิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาความเหมาะสมนี้ มีนัยสำคัญ คือ การกําหนดพื้นที่หรือสถานที่การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำผลการศึกษามาประกอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ นอกจากนี้ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกลไกการบริหารจัดการภายในโรงฆ่าสัตว์ จากพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่ และเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานได้จริง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนและพื้นที่บริเวณข้างเคียง นำเป็นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และรับรองการขยายตัวของประชากรในอนาคต

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลตำบลมาบข่า ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลด้วยกันหลายส่วน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง รวมถึงโครงสร้างการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานการในการดำเนินงาน เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างมีระบบและมีแบบแผน โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
 3. นโยบายการพัฒนาและข้อมูลพื้นฐาน
 4. การทบทวนวรรณกรรม
 5. การวิเคราะห์ความเหมาะสม
 6. ข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงฆ่าสัตว์ที่เหมาะสม
 7. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ต้นทุน
 8. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์คืนทุน
 9. การขนส่ง
 10. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 11. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 12. มาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อห่วงกังวลของประชาชน
 13. มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ กรมปกครองท้องถิ่น
 14. แบบแปลนการก่อสร้างที่มีความเหมาะสมและรายการคำนวณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *