โครงการ การจัดทำแผนที่เพื่อประเมินศักยภาพการตลาด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเพิ่มทุกปี ทั้งประชากรในพื้นที่เดิม และที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลมีมากมายทำให้เกิดการขยายตัวจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่างๆ ภาคตะวันออกถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP) เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศ   เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังมีบทบาทสำคัญในด้านเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกข้าว ไม้ผลและ    ไม้ยืนต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอินโดจีน รวมทั้งมีการพัฒนาโครงข่ายการบริการพื้นฐาน ทั้งระบบถนน ทางรถไฟ ท่าเรือน้ำลึก และท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสู่นานาชาติ และสนับสนุนการขยายตัว ทั้งทางด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (สำนักงานผังประเทศและผังภาค, ๒๕๕๔)

จากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ถึงแม้จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถลดความแออัดของกิจกรรมและประชากรออกจากภาคมหานครได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดการพัฒนา และการเติบโตของระบบเมืองอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเป็นตื่นตัวมากขึ้น เกิดอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และรวมไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลสำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้กล่าวไว้ว่า ในปี   พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรี มีจำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวม ๒๗๒,๓๑๙.๙๐ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวม ๓๐๕,๖๐๕.๑๐ ล้านบาท มีการขยายตัวคิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๒ (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๓)

จากสถิตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้ทางการขยายตัวด้านผังเมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปูนซีเมนต์ ถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง อาทิ อาคาร สำนักงาน โรงงาน สถานประกอบการ ห้าง ร้าน บริษัท เป็นต้น และจากความสำคัญดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในชุดข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Geo information Systems) เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการด้านต่างๆ เช่น ใช้ในการวางแผนด้านการตลาด ใช้ในการวางแผนด้านการขนส่ง ใช้ในการวางแผนด้านบริหารจัดการบุคคลากร ใช้ในการบริหารจัดการโรงผลิตเพื่อรองรับความต้องการ และเพื่อลดปัญหาพื้นที่ทำงานซับซ้อน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดศักยภาพในการบริหารงานเชิงพื้นที่จึงมีแนวคิดในการจัดทำแผนที่เพื่อประเมินศักยภาพการตลาด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตและรับรองการขยายตัวของเมือง

สรุปผลการศึกษา

จากการใช้ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างและภาพถ่ายจากดาวเทียม มาใช้ในการกำหนดตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ศึกษาโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 235 ตำแหน่ง และทำการตรวจความถูกต้องความซ้ำซ้อนของข้อมูลคงเหลือตำแหน่งข้อมูล 231 ตำแหน่ง ที่สามารถลงสำรวจได้จริง และเมื่อทำการสำรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าตำแหน่งที่มีการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและเป็นไปตามความต้องการของทาง บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 188 ตำแหน่ง และได้มีการพบเพิ่มเติมระหว่างการสำรวจ จำนวน 23 ตำแหน่ง

ซึ่งจากผลการศึกษาในข้างต้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูลอันได้แก่ ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง และ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ควรมีการสำรวจเพิ่มเติม โดยการนำภาพถ่ายดาวเทียมที่ในระบบ Google Earth ในบริการในพื้นที่ศึกษาที่มีความใกล้เคียงระหว่างวันสำรวจเวลาในการถ่ายภาพ มากำหนดตำแหน่งและประมาณการวัฏจักรของการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการสำรวจ เนื่องด้วยทีมสำรวจและคณะทำงานมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ประกอบช่วงที่มีการสำรวจเป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันทำให้ในบางพื้นที่เกิดฝนตกขณะทำการสำรวจ ผลการแปลตีความด้วยสายตาตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมพบสถานที่ที่คาดว่ามีการก่อสร้าง จำนวน 80 ตำแหน่ง และเมื่อลงสำรวจพื้นที่สถานที่ก่อสร้างพบว่า มีสถานที่ที่ก่อสร้างอยู่จริงและเป็นไปตามความต้องการของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด จำนวน 53 ตำแหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *