โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดอะโซล รีสอร์ท

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีขอบเขตเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ทางอารยธรรมและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม โดยลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด คือ แม่น้ำป่าสัก ประชากรในพื้นที่อาศัยน้ำจากแม่น้ำป่าสัก สำหรับใช้ในการเกษตรและประโยชน์ด้านอื่น ๆ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้นๆของประเทศไทย      โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Thai Bridgestone Co., Ltd. ผู้ผลิตยางรถยนต์และรถบรรทุก Kohler (Thailand) Public Co., Ltd  ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพที่เพียบพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

บริษัท เดอะโซล จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวโรงแรม รีสอร์ท สปา ภัตตาคาร สถานที่จัดแสดงศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ตั้งอยู่ที่ 559/48-49 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท ในการดำเนินการโครงการเดอะโซล รีสอร์ท มีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนทั่วไป เข้าพักอาศัยเป็นเช่ารายวัน นอกจากเป้าหมายการให้บริการทางธุรกิจแล้ว บริษัท เดอะโซล จำกัด ยังคำนึงถึงกระบวนการขออนุญาตตามกฎหมาย โดยในกระบวนการดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และมีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบกับทางบริษัท เดอะโซล จำกัด ได้มีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี พบว่า พื้นที่ดำเนินการโครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ สีเขียวเส้นทแยงสีม่วง โดยมีความหมายว่า เป็นที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ โดยให้ความหมายตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 6 ก 13 มกราคม 2555 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 หน้าที่ 9 ข้อที่ 14 ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย       พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมีส่วนขยายความที่เกี่ยวข้อง คือ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และโครงการไม่เข้าข่ายอยู่ในข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ใน หน้าที่ 9 หัวข้อ “ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด” บริษัท เดอะโซล จำกัด จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจัดทำมาตรการสำหรับใช้งานจริงในการดำเนินงานโครงการ

ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะโซล รีสอร์ท เข้าข่ายตามประเภทโครงการหรือกิจการ ข้อที่ 30 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างหรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งสามารถแปลตีความได้ว่า ในการกระบวนการก่อนการก่อสร้าง โดยปกติจะเป็นการเขียนเอกสาร เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง แต่ในลักษณะนี้ ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว บริษัท เดอะโซล จำกัด จึงมอบหมายให้ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในบริเวณที่ตั้งโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ
 2. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ อันอาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยจำแนกและอธิบายในเชิงปริมาณเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ
 5. เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 6. เพื่อเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการซึ่งเป็นมาตรการเสริมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โดยเป็นการตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ที่โครงการดำเนินการในการป้องกันและลดผลกระทบนั้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงใดรวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ใช้ในการแนบประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
 2. ได้มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
 3. ได้ฐานข้อมูลรายละเอียดสภาพพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการ
 4. ทราบทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านบวกและด้านลบ
 5. ได้แนวทางให้การบริหารจัดการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 6. ได้มาตรการเฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *